توسعه  اینترنت روش های خرید را به کلی دگرگون کرده است. منافع موجود در خرید اینترنتی هر روز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر الگوهای متداول خرید ترغیب می کند.

امروز دیگر افراد این روش خرید را بیشتر منطبق بر شرایط زندگی مدرن می بینند. ویژگی و طبیعت خرید اینترنتی با روحیات و نیازهای  رو به رشد ما هماهنگ تر شده است و همه سخت در حال تلاش برای پیشرفت های شخصی و جمعی خود هستیم.

امروز دیگر برای بیشتر نیازهای روزمره ، راه حل های جدیدتری وجود داردو برای انتخاب کالا خیلی راحت تر می توانید تصمیم بگیرید.


کن کالا انتخاب، بررسی، خرید آنلاین

کن کالا مرجع تخصصی نقد و بررسی و فروش اینترنتی کالا در ایران است. حال کن کالا آمده است که در عرصه اینترنتی سهم بسیار عمده داشته باشد و هم اکنون در بحث لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه بسیار موثر می باشد.

مهم ترین اصل شعار کن کالا انتخاب درست در اصل یا اصل نبودن کالا می باشد و دیگر اینکه از نظر قیمت با تمامی سایت های ایرانی برابری می کند. هم از نظر برند و هم از نظر قیمت بسیار پیشرو می باشد.

این شرکت در سال 1390 به نام جم کالا تاسیس شده است و در سال 1394 به ایم کن کالا تبدیل شده است و هم اکنون در لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه و لوازم دیجیتال فعال می باشد.

در همین سال افتتاح کن پوش نیز انجام خواهد گرفت و این شرکت آمد تا تحولی در عرصه اینترنتی و فروش آنلاین داشته باشد.